Kodukord

NIITVÄLJA RATSASPORDIKLUBI KODUKORD
Kinnitatud Niitvälja Ratsaspordiklubi juhatuse 30.10.2020 otsusega 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Kodukorra aluseks on Niitvälja Ratsaspordiklubi (edaspidi klubi NRSK) põhikiri, klubi tavandid ja üldtunnustatud käitumisnormid; 
 
1.2. Klubi liikmed juhinduvad oma tegevuse korraldamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest, Klubi põhikirjast, käesolevast kodukorrast
 
1.3. Klubi kodukord kehtib NRSK liikmetele ja isikutele, kellega NRSK on sõlminud teenuse osutamise lepingud;
 
1.3. Eriküsimusi käsitlevad juhised esitatakse kodukorra lisadena, mis on kodukorra lahutamatud osad.
 
II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE / VÄLJAASTUMISE. VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
 
2.1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat kodukorra ja põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ja tasuvad liikmemaksu. 
 
2.2. Klubi juhtkonnal on õigus teha Klubi liikmekandidaatide ja Liikmete kohta päringuid ja taustauuringuid, otsustamaks liikme sobivuse Klubisse. 
 
2.2.Liikmestaatused 
2.2.1 Liige – Klubi täisliige;
 
2.2.2. Lihtliige – lihtliikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat kodukorra ja põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.
 
2.2.2.1 Lihtliige ei oma hääleõigust ning tal ei ole õigust osaleda Klubi Üldkoosolekul. 
 
2.2.2.2 Lihtliige staatust saab omada kuni viis aastat alates Lihtliikme saamise hetkest. Klubi ei ole kohustatud kanditaati tähtaja lähenemisest ega möödumisest teavitama. 
 
2.2.3 Noorliige on vanuses 19-23 aastat;
 
2.2.3.1 Noorliige ei oma hääleõigust ning tal ei ole õigust osaleda Klubi Üldkoosolekul. 
 
2.2.4 Juuniorliikmed – on vanuses 18 ja nooremad;
 
2.2.4.1 Juuniorliige ei oma hääleõigust ning tal ei ole õigust osaleda Klubi Üldkoosolekul. 
 
2.2. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.
 
2.3. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse (30) kalendri-päeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. 
 
2.3.1 Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
 
2.4. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga -aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab juhatus. 
 
2.5. Liikmeisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. 
 
2.5.1 Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus klubis lõpeb. 
 
2.6. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel Klubist välja astuda. Liige võib Klubist välja astuda pärast (30 kalendri- päeva) pikkuse etteteatamistähtaja möödumist avalduse laekumise päevast. 
 
2.7. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirjas/kodukorras nimetatud sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu kahe aasta eest. 
 
2.7.1 Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.
 
2.8. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. 
 
2.8.1 Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt. 
 
2.9. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. 
 
III LIIKMELISUS 
 
3.10. Klubi liikmetel on õigus: 
 
3.10.1. Osaleda Klubi kõigil üritustel ning tegevustes; 
 
3.10.2. Osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juhtorganitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; 
 
3.10.3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 
 
3.10.4. Klubist välja astuda; 
 
3.10.5 Olla valitud klubi juhtorganitesse
 
3.11. Klubi liikmed on kohustatud: 
 
3.11.1. Järgima Klubi põhikirja ning kodukorda teisi juhtorganite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte; 
 
3.11.3. Osalema üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; 
 
3.11.4. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu; 
 
3.11.5. Hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest. 
 
3.12 Teisi kohustusi saab liikmetele nende nõusolekul kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus. 
 
IV LIIKMEMAKS JA SELLE TASUMISE KORD 
 
4.1. Liikmemaksude ja liikmeksastumise maksu suurus määratakse juhatuse otsusega ning kajastatakse hinnakirjas. 
 
4.1.1 Liikmemaksud kuuluvad tasumisele kord aastas 15. aprilliks, liikmeksastumise maks ühe kuu jooksul pärast liikmeks vastuvõtmist. 
 
4.2. Liikmed, kellel on liikmemaksu või sisseastumismaksu võlgnevus seisuga 1. detsembriks, arvatakse juhatuse otsusega kodukorra punkt 2.7 alusel liikmeskonnast välja.
 
V SÜMBIOOLIKA KASUTAMINE 
 
5.1. Klubi Sümboolika kasutamine:
 
5.1.1. Klubi sümboolika kasutamisel tuleb hoida Klubi head mainet;
 
5.1.2. Klubi sümboolikat võivad kasutada kõik Liikmed;
 
5.1.3. Klubi sümboolika kasutamine mõne muu ühingu, organisatsiooni või klubi
esindamisel ei ole lubatud;
 
5.1.4. Klubi sümboolika soetatakse liikmete vahenditest. Klubi toimkonna
otsusega võib Klubi toetada sümboolika soetamist esindusvõistkonna
tarbeks.
 
VI KLUBI ESINDAMINE 
 
6.1. Klubi esindamine:
 
6.1.1. Kõikidel Klubi liikmetel on õigus osaleda võistlustel, kui neil on
täidetud kohustused Klubi ees (aastamaks, vajalikud võistluspunktid);
 
6.1.2. Klubi esindusvõistkonna koostab juhtkond vastavalt saavutustele ning
liikmete soovile Klubi esindada;
 
6.1.3. Klubi võib juhtkonna otsusega toetada Klubi esindusvõistkonna osavõttu
võistlustelt.
 
VII MAKSUD, SPONSORLUS
 
7.1. Liikmemaks:
7.1.1. Klubi tasub iga aastaselt alaliidule aastamaksu mis võimaldab klubiliikmel osaleda Ratsaliidu registreeritud kalenderplaani võistlustel. 
 
7.1.2. Klubi kogub kõikidelt Liikmetelt liikmemaksu, millega kaetakse tasutavad maksud, Klubi püsi- ja arenduskulud;
 
7.1.3. Klubi juhtkonnal on õigus vabastada täielikult või 50% ulatuses liikmemaksust. 
 
VIII VÕISTLUSED, TREENINGUD JA KOOLITUSED
 
8.1. Klubi korraldab treeninguid, koolitusi ja kursuseid, eesmärgiga suurendada liikmeskonda ning propageerida spordiala. Põhirõhk on suunatud laste koolitamisele ja arendamisele;
 
8.2. Klubi poolt korraldatavate võistluste ja koolituste nimekirja koostab ja kinnitab
juhatus;
 
8.3. Ilma juhtkonna kooskõlastuseta Klubi nimel võistluste ja koolituste
korraldamine ei ole lubatud;
 
8.4. Klubisiseselt võistluselt ja Klubi poolt organiseeritud treeningult on õigus osa võtta kõikidel Liikmetel (liikmed, liikmekandidaadid, noorliikmed)
 
VI KLUBI MORAALI JA EETIKANORMID JA NEDE KINNIPIDAMINE 
 
9.1. Eetika nõuete ning hea tava rikkumise eest võib NRSK liikme suhtes algatada menetluse ja vajadusel rakendada mõjutusabinõusid; 
 
9.2. Eetika nõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, NRSK põhikirja, NRSK üldkoosoleku ja juhatuse otsuste, aukohtu lahendite ning soovituste, NRSK -s kujunenud praktika ja tava, hea ratsaspordi tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel; 
 
9.3. Liige ei avalda klubikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid; 
 
9.4. Liige peab suhtlemisel klubikaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. 
 
9.4.1 Klubi liige peab hoiduma NRSK mainet kahjustavast käitumisest; 
 
9.5. Punktis 9.4 sätestatut kohaldatakse ka NRSK liikme käitumisele väljaspool NRSK tegevust; 
 
9.6. Järelevalvet eetika nõuete ja hea tava täitmise üle NRSK -s teostab juhatus, klubi ülem ning iga klubi liige;
 
 
9.6.1. NRSK liige peab hoiduma klubikaaslaste tegevuse ebakohasest kriitikast klubis, meedias ja avalikkuse ees; 
 
9.8. NRSK tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib liige klubiliikmete vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda juhatuse poole. 
 
9.9. NRSK liige ei lahenda klubiliikmete vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees. 
 
9.10. NRSK liige arvestab avalikkusega suhtlemisel eetika ja hea tava nõudeid. Avalikkuse ees ja meedias esineb liige üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud NRSK nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud.