NRK Ratsaspordiklubi

 
Sisukaart
   
 

Niitvälja Ratsaspordi klubi on loodud 1996 aastal ja liitus Ratsaliiduga 1997 aastal. 

II EESMÄRGID JA TEGEVUS (põhikiri 30.10.2020) 
Klubi näeb omategevuse põhieesmärgina ratsutamiseks kõikidele klubi liikmetele soodsate tingimuste loomise, vaba aja sisuka veetmise ja üldise tervistav-sportliku kasvatuse edendamise kaudu rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmist. 
Ülesannete täitmiseks klubi: 
  • propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse ratsaspordist huvitatud lapsi ja noori, nende vanemaid ja toetajaid; 
  • arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordiala toetamiseks; 
  • korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja oma klubi juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, korraldab koolitusi, palkab võimaluse korral treenerid, autasustab sportlasi, treenereid ja toetajaid;
  • korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimaluste kohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest; 
  • arendab koostööd teiste ratsaspordiga tegelevate klubidega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal ratsaspordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks; 
  • tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti teistele Klubi tegevuses osalevatele isikutele koolitust kohustuste ja ülesannete täitmiseks või aitab kaasa nende enesetäiendamisele; 
  • korraldab põhikirjalise tegevuse kindlustamiseks üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid. 
 
Klubi juhatuse esimees Tarmo Kutsar 
 

 
NRK Ratsaspordiklubi
 
Isikuandmete töötlemise tingimused
Kodukord
Lihtliikme avaldus
Noorliikme avaldus
Juuniporliikme avaldus
 

   Niitvälja Ratsakool OÜ,  Niitvälja 76603 Keila vald Harju maakond,  Merle Männik  merle@nrk.ee  gsm. 51 56 637 
 
Web disain